Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Miřetice

2. Důvod a způsob založení
Obec Miřetice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů) je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů – tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. V jeho čele stojí starosta, který je nadřízen všem zaměstnancům OÚ. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. OÚ není dělen na odbory.

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
Obecní úřad
Miřetice 5
257 65 Čechtice

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální
Obecní úřad
Miřetice 5
257 65 Čechtice

  • 4.3 Úřední hodiny

Středa: 17:00 – 19:00

  • 4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 317853224

  • 4.5 Čísla faxu

  • 4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.miretice.eu

  • 4.7 Adresa e-podatelny

  • 4.8 Další elektronické adresy

oficiální: oumiretice@miretice.eu

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 0320098369, kód banky: 0800
Česká spořitelna, Vlašim

6. IČO
232246

7. DIČ
obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
Nejpoužívanější formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni.aspx.

Informace, kde nalézt formuláře pro řešení různých životních situací, naleznete pod bodem 13. této osnovy (Popisy postupů – návody pro řešení životních situací).

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, faxem, či elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře (pokud jsou zapotřebí) vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci obecního úřadu.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce v obci i na Internetu. Vyhlášky v plném znění naleznete na těchto www stránkách ve složce „Vyhlášky, usnesení aj.“.

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • ● nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
  ● licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány

 • 16.2 Výhradní licence
  ● výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.