Sazebník úhrad za poskytování informací

Určující podmínky

● Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
● Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
● Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
● Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
● Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
● Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
● Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
● Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
● Úhrada je příjmem obce.

Sazebník úhrad
náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli ● odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
● balné (paušální sazba)
● poštovné dle aktuálního ceníku
● telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
další náklady samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele
(viz. mimořádně rozsáhlé vyhledání informací)
ostatní prokazatelné náklady

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.