Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Miřetice rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

● Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
● Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

● zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
● zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
● zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
● zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
● zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
● zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
● Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
● vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
● zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
● zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
● zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
● zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
● nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
● zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
● zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
● zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
● zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
● zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
● zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
● zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
● zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
● zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
● zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
● zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
● zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
● nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
● zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
● vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
● zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
● zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
● vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
● zákoník práce č. 65/1965 Sb.
● zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
● zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
● zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
● Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
● zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
● zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
● zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
● nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
● zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
● zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Miřetice, které jsou v plném znění uveřejněny na Internetových stránkách obce v kategorii Vyhlášky, usnesení aj. a k nahlédnutí též v kanceláři OÚ.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz
Úplné znění zákonů lze získat na adrese portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place